مقاله صفات شخصيتي و سيستم هاي بازداري / فعال سازي رفتاري در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني، دوقطبي و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: صفات شخصيتي و سيستم هاي بازداري / فعال سازي رفتاري در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني، دوقطبي و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات شخصيتي
مقاله سيستم بازداري رفتاري (BIS)
مقاله سيستم فعال سازي رفتاري (BAS)
مقاله اسکيزوفرني و دوقطبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده چيانه قسيم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرورشي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي صفات شخصيتي و سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري در سه گروه بيماران اسكيزوفرن، دوقطبي و افراد بهنجار بود.
روش: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- مقايسه اي است. ۹۰ نفر شامل ۳۰ بيمار اسكيزوفرن (۱۴ زن و ۱۶ مرد)، ۳۰ بيمار دوقطبي (۱۴ زن و ۱۶ مرد) و ۳۰ نفر افراد بهنجار (۱۴ زن، ۱۶ مرد) با روش نمونه گيري در دسترس در آن شركت داشتند. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از دو ابزار مقياس سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري (كارور و وايت) و نسخه اصلاح شده پرسشنامه شخصيتي آيزنك (EPQ-R) استفاده شد.
يافته ها: پژوهش حاضر بيانگر تفاوت معنادار در روان رنجوري (N)، برون گرايي (E) و روان پريشي (P) بين نمونه هاي پژوهش بود (P=0.001). همچنين تفاوت معناداري در سيستم بازداري رفتاري (BIS)، سيستم فعال سازي رفتاري (BAS) و زير مقياس هاي سيستم فعال سازي رفتاري (BAS) يعني سائق (D) جستجوي سرگرمي (F) و پاسخدهي به پاداش (R) وجود داشت.
نتيجه گيري: سطوح افراطي (چه بالا و چه پايين) صفات شخصيتي روان رنجوري (N)، برون گرايي (E) و روان پريشي (P) و حساسيت BAS، BIS تمايل به رابطه با نشانه هاي آسيب شناختي دارند. به ويژه ترکيب حساسيت BAS،BIS  با گونه خاصي از آسيب شناسي رابطه دارد.