مقاله صكوك سلف؛ ابزاري مناسب براي تامين ماي و پوشش ريسك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: صكوك سلف؛ ابزاري مناسب براي تامين ماي و پوشش ريسك
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلف
مقاله سلف موازي
مقاله اوراق سلف
مقاله سياست مالي
مقاله سياست پولي
مقاله تامين مالي
مقاله پوشش ريسك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني فرد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه هاي مالي جديد نشان مي دهد كه مي توان با استفاده از عقدهاي مشروع، ابزارهاي مالي با كاربردهاي گوناگون طراحي كرد. يكي از اين ابزارهاي مالي، اوراق سلف است كه بر اساس عقد سلف طراحي مي شود. اين ابزار قابليت دارد به صورت ابزار مناسبي براي تامين كسري بودجه دولت، تامين مالي بنگاه هاي اقتصاي، ابزار مناسبي براي پوشش ريسك و به صورت ابزار سياست پولي به وسيله بانك مركزي به كار گرفته شود.
در مقاله حاضر كوشيده شده به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از تجربه ديگر كشورهاي اسلامي مدلي عملياتي از اوراق سلف متناسب با فقه اماميه و قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران ارايه شود. تحقيق حاضر نشان مي دهد كه معامله هاي بازار اوليه اوراق سلف هيچ مشكلي ندارد اما معامله هاي بازار ثانويه آن گرچه بر اساس موازين شريعت و قواعد عمومي معاملات قابل تصحيح است اما بر اساس ديدگاه مشهور فقيهان محل اشكال است، براي برون رفت از اين اشكال راهكارهايي پيشنهاد مي شود.