مقاله صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: صلاحيتهاي فرهنگي مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ جهاني، ملي و دانشگاهي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله هويت ملي
مقاله آموزش چند فرهنگي
مقاله هوش فرهنگي
مقاله صلاحيت
مقاله صلاحيتهاي جهاني
مقاله صلاحيتهاي دانشگاهي
مقاله مديران آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا به مقوله فرهنگ و هويت ملي پرداخته، سپس وضعيت دانشگاهها و رسالتهاي آن در جهان امروز، تعريف صلاحيت و صلاحيتهاي مناسب مديران آموزش عالي در سه حوزه فرهنگ آكادميك، فرهنگ ملي و فرهنگ جهاني مورد بحث واقع خواهد شد. سپس نتايج پژوهش در اين حوزه بيان خواهد شد.
به منظور تعيين صلاحيتهاي مديران آموزش عالي با عنايت به شاخصهاي بين المللي و تدوين چارچوب ادراكي مناسب، پژوهشي توصيفي در استان تهران انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با ۱۰۰ سوال در دو طيف ۵ گزينه اي طيف ليكرت براي تعيين وضع موجود و وضع مطلوب صلاحيتها با استفاده از ادبيات علمي مديريت در سازمانهاي بين المللي تجاري / صنعتي ونيز مديريت آموزش عالي در سطح جهان ساخته شد. اعتبار محتوايي و صوري پرسشنامه توسط صاحبنظران آموزش عالي مورد تاييد قرار گرفت. و پايايي آن از طريق همساني دروني و روش آلفاي كرونباخ، ۹۰% محاسبه گرديد. حجم نمونه با استفاده از روش طبقه اي – نسبتي و با استفاده از جدول كرجسي – مورگان، ۳۶۱ نفر تعيين گرديد. اجراي پژوهش در ۸ دانشگاه جامع دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران صورت گرفت. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي (فراواني، درصد، …) و آمار استنباطي (تعيين وضعيت موجود و مطلوب با آزمون t وابسته)، و براي تعيين صلاحيتهاي موثر از شاخص kmo، آزمون خي دوكرويت بارتلت، تحليل عاملي افتراقي، رگرسيون چند متغيره و نمودار تحليل مسير استفاده شد. درنهايت براي تعيين درجه تناسب چارچوب ادراكي از آزمون برازش c2 استفاده گرديد. ۹۷ صلاحيت مورد تاييد متخصصان قرار گرفت. دراين مقاله بخشي از صلاحيتهاي مرتبط با سه حوزه فرهنگ آكادميك، فرهنگ ملي و فرهنگ جهاني كه كمتر مورد بحث وتوجه قرار گرفته است، بررسي خواهدگرديد. با اجراي پژوهش مشخص گرديد كه مديران آموزش عالي در سه مقوله فرهنگي مورد بحث وضعيت مناسبي ندارند و صاحبنظران اعتقاد دارند صلاحيتهاي تعيين شده براي آموزش و رشد حرفه اي مديران آموزش عالي مورد نياز و مناسب هستند و مديران آموزش عالي بايد در اين سه مقوله توانمند شوند. پس از جمع بندي و تحليل، پيشنهادات ارايه خواهد شد.