مقاله صلاحيت هاي حرفه اي معلمان آموزش عمومي و ارايه چارچوب ادراكي مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: صلاحيت هاي حرفه اي معلمان آموزش عمومي و ارايه چارچوب ادراكي مناسب
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صلاحيت هاي حرفه اي
مقاله معلم
مقاله توسعه حرفه اي
مقاله آموزش عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان دوره آموزش عمومي به منظور ارايه چارچوب مناسب بوده و با روش توصيفي پيمايشي انجام شده است. از مرور متون و پيشينه پژوهش ۸ مولفه اصلي و ۹۹ زيرمولفه استخراج شد و بر اساس آن پرسشنامه اول تدوين گرديد. روايي محتوايي پرسشنامه را صاحبنظران تاييد کردند و پايايي آن پس از اجراي مقدماتي از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرانباخ ۹۶/۰ محاسبه گرديد. جامعه آماري اين پژوهش معلمان مقاطع ابتدايي و راهنمايي (آموزش عمومي) شهر اصفهان به تعداد ۶۸۸۰ نفر بودند كه ۴۰۰ نفر از آنها بر اساس جدول کرجسي و مورگان به صورت نمونه گيري تصادفي نسبي انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي، t وابسته،  tمستقل و t تک متغيره) صورت گرفت. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه بين وضعيت موجود و مطلوب صلاحيت هاي معلمان تفاوت وجود دارد و در كليه مولفه هاي اصلي تفاوت معنادار است (۰۰۱/P£۰) وضع موجود صلاحيت هاي معلمان آموزش عمومي نشان  مي دهد كه در بعد شخصيتي و اخلاقي در وضعيت بالاتر از متوسط قرار دارند، ولي در بعد آموزشي، رفتاري شناختي و مديريتي در سطح متوسط و در مولفه هاي فناوري، توسعه حرفه اي، فكري و تدريس از وضعيت ضعيفي برخوردارند. پس از انجام تحليل عامل، ۹ مولفه اصلي و ۹۰ گويه شناسايي و دوباره نامگذاري شد. بر اساس نتايج تحليل عاملي، چارچوب ادراكي صلاحيت هاي معلمان طراحي گرديد. متخصصان و صاحبنظران آموزشي درجه تناسب اجزاي چارچوب را با ميانگين ۶۳/۴ از ۵ تاييد کردند.