مقاله صلاحيت هاي مورد نياز مديران آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: صلاحيت هاي مورد نياز مديران آموزشي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صلاحيت
مقاله شايستگي
مقاله مديران آموزشي
مقاله مديران مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي و شناسايي صلاحيت هاي مورد نياز مديران آموزشي با روش پيمايشي اجرا گرديد. جامعه آماري، کليه مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي سازمان آموزش و پرورش تهران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ برابر ۳۵۹۴ مي باشد. حجم نمونه آماري عبارت است، تعداد ۳۴۶ نفرکه بر اساس جدول تقسيم حجم نمونه مورگان با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه مي باشد که روايي آن از طريق ۲۰ نفر از صاحب نظران بررسي و پايايي آن هم با استفاده از آلفاي کرنباخ محاسبه و ضريب پايايي آن ۰٫۸۲ بدست آمد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد که مهم ترين صلاحيت هاي مورد نياز مديران آموزشي عبارتند از: صلاحيت هاي مديريتي و رهبري، صلاحيت هاي اجتماعي، صلاحيت هاي تکنولوژي، صلاحيت هاي فردي، صلاحيت هاي اقتصادي (شغلي و کاري)، صلاحيت هاي معنوي، اخلاقي و مذهبي، صلاحيت هاي هوشي (فکري)، صلاحيت هاي پژوهشي، صلاحيت هاي محيطي، صلاحيت هاي جهاني و بين المللي، صلاحيت هاي سياسي و صلاحيت هاي فرهنگي، که برنامه ريزي در جهت ايجاد و توسعه اين صلاحيت ها در مديران آموزشي به دست اندركاران نظام آموزشي توصيه مي گردد.