سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فاطمه ایرانی کرمانی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محبوبه قاسمی – کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
فاطمه عباسی – کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:
در این مطالعه روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین انتشارات CO2، مصرف برق و صنعتی شدن در ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۹ مورد بررسی قرار گرفت که برای برآورد آن از آزمون علیت گرنجر، آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج علیت گرنجری حاکی از آن است که در کوتاه مدت یک رابطه ی علی دو طرفه بین انتشارات CO2 و مصرف برق و یک رابطه علی دو طرفه بین انتشارات CO2 و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما ازمون گرنجر در مورد رابطهی علیت بین ارزش افزوده صنعت و مصرف برق هیچ گونه رابطه علی بین این دو متغیر را نشان نمی دهد. همچنین در بلندمدت تاثیر مصرف برق و صنعتی شدن بر انتشارات CO2 مثبت می باشد.