سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی مقدم تبریزی – دفتر برنامه ریزی انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
خلیلی کاظمی – دفتر برنامه ریزی انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

با ادامه روند رو به رشد صنعتی شدن کشورها، که توسعه نامعقول شهرنشینی و تبعات سوء آن را در پی داشته است، نیاز به مصر ف انرژی، به خصوص سوخت های فسیلی به طور سرسام آوری افزایش یافته است . ایران، یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده و صاحب ذخایر استراتژیک نفت می باشد؛ اما در عین حال، ساختار مدیریتی و تصمیم گیری ضعیف، توأم با عدم برنامه ریزی صحیح و کلّی نگر در بستر تاریخی دستیا بی به رشد و توسعه، دست در دست هم باعث نابسامانی در بخش انرژی کشور گردیده است . در این راستا، مقاله حاضر بر آن است که ضمن بررسی وضعیت تولید نفت و فرآورده های نفتی در کشور و مقایسه آن با برخی کشورهای مطرح در امر پالایش، نقاط ضعف و قوت الگوی تولید کشور را با ت وجه به تقاضای بلندمدت بخش های مختلف کشور، واردات و صادرات انواع فرآورده های نفتی و نیز با لحاظ سایر متغیرهای اثرگذار فنی، اقتصادی، شناسایی و نتایج حاصل از تغییر الگوی پالایشی با توجه به الگوهای پالایشی مطرح در دنیا بر فرآیندهای تولید، واردات و صادرات در کش ور ارائه نماید . تولید فرآورده های با ارزش نفتی از طریق GTL به عنوان یک راهکار مکمل پالایشگاه های کشور، گزینه شاخص به کار گرفته شده در فرآیند بهینه سازی الگوی پالایشی کشور در مقاله حاضر است