سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرحسین قرشی – سازمان انرژی اتمی – ایران
عبدالرحیم رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – ایران

چکیده:

جمهوری اسلامی ا یران دارای دومین منابع گازی جهان اسـت اما به دلیل مشکلات تکنولوژیکی، صنعتی، آب و هـوایی و . . . قادر به جایگزینی کامل این حامل انرژی نبوده چرا که هنـوز نتوانسته است سهم سایر حاملهای انرژیهای تجدیدپـذیر را در سیستم عرضه انرژی کشور بهبود بخشد . با توجه به شرایط ک نونی وضعیت صنعت گاز در کشور و افق برنامه ریـزی سـال ۱۴۰۰ در بخـش انـرژی مـی بایسـت یـک استراتژی مناسب اتخاذ گردد و اولویت های راهبـردی در ایـن راستا تعیین شود تا متخصصین کارشناسان و مسئولین صـنعت گاز نیز با خط و مشی های مورد نظـر کـاملاً هماهنـگ عمـل نمایند . این مقاله ب ا توجه به توسـعه پایـدار ، چـالش هـای پـیش روی صنعت گاز در کشور را مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار داده و هدف آن ارائـه راهکارهـا و گزینـه هـای راهبـردی مناسـب و نهایتا تعیین اولویت های مناسب جهت مصارف گاز در داخـل بمنظور هماهنگی بیشتر بین مسئولین صـنعت گـاز و مصـرف کنندگان عمده آن می باشد . بدیهی است درصـورت پاسـخ بـه اولویت های راهبردی مشخص شده، می توان گاز مازاد بر نیـاز را در صورت داشتن توجیه اقتصادی صادر نمود