مقاله صنعت گردشگري پزشکي در ايران: راهکارهايي براي توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۱۶ تا ۵۲۴ منتشر شده است.
نام: صنعت گردشگري پزشکي در ايران: راهکارهايي براي توسعه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري پزشکي
مقاله استراتژي هاي توسعه
مقاله منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرممتاز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: آقارحيمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گردشگري پزشکي به عنوان يکي از ابعاد گردشگري به توسعه پايدار و پويايي اقتصاد کشور کمک مي نمايد. با توجه به کم هزينه بودن و پر درآمد بودن اين صنعت، بسياري از کشورهاي در حال توسعه، توجه خود را بر اين بخش صنعت متمرکز و براي آن برنامه ريزي مي کنند. اين پژوهش به منظور بررسي عوامل موثر در توسعه گردشگري پزشکي با توجه به نظرات مديران بيمارستان هاي منتخب شهر تهران و اولويت بندي آن ها انجام گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي- تحليلي است که در سال ۸۸-۱۳۸۷ بر روي ۱۷ نفر از مديران (مدير بيمارستان، مدير ارتقاي کيفيت، مدير پرستاري) بيمارستان هاي هاشمي نژاد، دي، صارم، لاله، پارسيان، بقيه اله و مرکز قلب شهر تهران انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه دو بخشي بود. پرسش نامه پس از کسب اعتبار علمي و داشتن پايايي ۸۷ درصد به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط مديران تکميل گرديد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي تحليل توصيفي درصد فراواني و ميانگين و آزمون هاي تحليل استنباطي T-test و One Way ANOVA مورد تحليل قرار گرفت. در نهايت عوامل موثر در توسعه گردشگري پزشکي در چهار شاخص استراتژي توسعه زير ساخت عمومي، استراتژي توسعه منابع انساني، استراتژي سيستم اطلاعاتي و بازاريابي، استراتژي توسعه محصولات و شاخص ارتقاي صنعت گردشگري پزشکي اولويت بندي شد.
يافته ها: ۷۰٫۶ درصد مديران مسوول در بخش خصوصي، ۶۴٫۷ درصد خانم، ۴۱٫۲ درصد مدير پرستاري و ۳۳٫۳ درصد مديران کمتر از يک سال با موضوع گردشگري پزشکي آشنا بودند. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين توسعه صنعت گردشگري پزشکي با شاخص هاي موثر در توسعه، رابطه معني داري وجود داشت (P<0.05). همچنين مهم ترين عوامل تاثيرگذار در توسعه صنعت گردشگري پزشکي از ديدگاه مديران به ترتيب استراتژي توسعه زير ساخت عمومي، استراتژي توسعه منابع انساني، استراتژي توسعه سيستم اطلاعاتي و بازاريابي و استراتژي توسعه محصول بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها پيشنهاد مي شود دولت ايران براي توسعه گردشگري پزشکي تمامي عوامل موثر در صنعت گردشگري پزشکي را در نظر بگيرد و با تدوين يک برنامه جامع و هماهنگ، صنعت گردشگري پزشکي کشور را توسعه دهد.