سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدکاظم توسلی – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، ، یزد

چکیده:

با بهره گیری از روش حالت های همدوس غیرخطی صورت بندی ای برای بناکردن حالت های همدوس متناظر با عملگرهای معکوس بوزونی ارائه خواهیم کرد . با تعمیم اینصورت بندی ابتدا حالت های همدوس همزاد متناظر و سپس حالت های همدوس غیرخطی جدید متناظر با عملگر معکوس تغییر شکل یافته را معرفی خواهیم کرد . در پایان با اعمال صورت بندی به برخی سیستم های کوانتومی شناخته شده ویژگی های آمار کوانتومی حالت های به دست آمده از جمله چلاندگی در مولفه های کوادراتوری میدان و پارامتر مندل را برای تبیین غیرکلاسیکی بودن حالت ها تحقیق خواهیم کرد .