سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا فایض – پژوهشکده لیزر و اپتیک ایران ( گروه پژوهشی لیزرهای حالت جامد)
مرتضی اسدیان – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

سیمای هندسی فصل مشترک دو فاز ) ) S/L به عنو ان تابعی از میدان جریان شاره در فرآیند چوخرالسکی یکی از مهمترین مباحث نظری در رشد بلور است . برای تعیین آهنگ چرخش بحرانی بلور، که در شرایط مشخص به فصل مشترک تخت و در نتیجه به کاهش ناهمسانگردی سرعت های رشد منجر می شود، یـک رویکـرد مکانیـک کلاسـیک مستقل از دینامیک سیالات ارائه می گردد که با دست آوردهای تجربی دارای انطباق است