هر کدام از برگه های کتابها حاوی مشخصات مهم یک کتاب و ابزار مطمئن و سریع بازیابی دقیق یک کتاب از دیگر کتابهاست. برگههای کتابهای مختلف به دو صورت در برگه دان تنظیم می شوند: یا ممکن است به صورت فهرست فرهنگی تهیه شوند که در این روش کلیه  شناسهها (مؤلف، موضوع، عنوان و جز آن) بدون در نظر گرفتن نوع شناسه به ترتیب الفبا مرتب می شوند. و یا ممکن است هرکدام از شناسه ها جداگانه به ترتیب الفبایی تنظیم شوند. از دوره  اسلام تا ۱۳۰۵ شمسی مؤلفبا از کنیه و لقب ترکیب یافته، و از سالی ۵ مه ۱۳ نام خانوادگی معین شل. در فهرستنویسی، واژه های آقا، میرزا، حاجی، شیخ، سید، علامه، دکتر، سرتیپ، مهندسی به عنوان کلمات زائد از

برابر نام اشخاص حذف می شود مگر آنکه کلمه جزء اسم مشهور آن قرار گرفته که ضروری است باشد مثل شیخ بهایی. همچنین نام خانوادگی شخص اعم از ساده یا مرکب با حروف کلمات تشکیل دهنده  شناسه های دیگر مقایسه می شود و حرف تعریف الف و لام «ال در ابتدای کلمه به حساب آورده نمی شود مگر آنکه الف و لام جزء عنوان کتاب باشد مانند الفهرست یا الکتاب اثر سیبویه.

همچنین حرف تعریف درباره کتابهای فرنگی و لاتین مثل the an, a در زبان انگلیسی » der, das, die, eine, einl, le, la, les, une, un  زبان آلمانی منظور نمی شود. مثلاً the book را باید در ردیف حرف B جستجو کرد’, لازم به یادآوری است که در فهرستنویسی دستورهایی است که با توجه به رعایت جنبههای فوق، فهرستنویسی در فهرست توصیفی یک اثر با آن مواجه میشود و به هر حال سعی می کند با یک نظم هماهنگ و سیاق روشن و یکسان از عهده  صحیح فهرست توصیفی کتابها برآید و به این منظور از رسمالخطی همراه با علایم مشخصی برمبنای اصول صحیح فهرستنویسی استفاده میکند. کتاب قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن – Angelo American Cataloging Rule Y یکی از متون مهم فهرستنویسی به شمار میرود. استفاده از این کتاب در فهرستنویسی موجب می شود که اصول فهرستنویسی در تمام کتابخانه ها به طریقه  یکنواخت و هماهنگ انجام شود.

چنانچه بخواهیم به مباحث پیچیده ی فهرست نویسی اشتره کنیم مطالب، طولانی می شود و از حوصله  مخاطبان این کتاب خارج. لذا آن دسته از خوانندگان ارجمند که به مطالعه  جامع امور فهرستنویسی علاقمندند می توانند به منابع این موضوع مراجعه کنند.

پرسشهای فصل دوم

۱. انواع کتابخانه را توضیح دهید.

۲- اجزای کتاب کدام است و چه نقشی در بازیابی کتاب دارد؟

۳. تفاوت چاپ جدید و تجدید چاپ چیست؟

۴. وضعیت  بیت نشر کتاب بر چند جزء مشتمل می شود؟

۵. فهرستها و نمایه های کتاب را توضیح دهید.

۶. نیخ تین برگه کتاب چه نام دارد و مشخصات آن چیست؟