سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شریعت جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اصولا شناسایی و طبقه بندی هر پدیده در یک منطقه اساس و پایه کنترل و مهار آن است فرسایش و لغزش در مناطق مستعد و پرشیب کوهستانی بویژه مناطق کوهستانی منطبق بر پهنه های لرزه خیز و پربارش باسازندهای زمین شناسی مستعد پدیده ای است بارز که خطرا ت و خسارات قابل توجهی را می تواند به دنبال داشته باشد بخش کوهستانی یاسوج منطقه ای است با استعدادبالقوه و بالفعل لغزشی قابل توجه و با پتانسیل بالای مواهب طبیعی که می تواند از جانب این پدیده موردتهدید واقع شود وقوع انواع متعدد از زمین لغزش ها از قبیل لغزشهای چرخشی و سنگ افت ها جابجایی و تخریب دهها منطقه مسکونی و کشاورزی براثرات حرکت زمین تخریب و تهدید جاده های ارتباطی مراتع طبیعی و پوشش جنگلی لزوم توجه جدی به این مسئله را بیان می نماید دراین مقاله ضمن معرفی صور ومکانیسم های فرسایشی لغزشی در منطقه و نوع خسارات و خطرات وارده شیوه های مناسب به منظور کاهش و یا کنترل خسارات پیشنهاد شده اند.