سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زینب السادات جوزی – دانش آموخته رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما

چکیده:

با به پایان رسیدن عمر مفید وسایل الکترونیکی به خاطر وجود برخـی مواد و ترکیبات دراین مواد می باید روش های دفع ویژه ای برای اینگونه ضایـعات درنــظر گرفت .ضایعات الکترونیک که برخی از افراد آن را به جنبه سیاه دنــیای جدید دیجیتالی تشبیه کرده اند مشکلات زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است .]٨[
در این پژوهش ضمن معرفی برخی از مهم ترین ترکیبات و مــواد موجــود در ضایعات الکترونیک و خطرات آن ها برای محیط زیست ، متداول ترین روش های دفع این گروه ازضایعات به همراه اثرات آن ها مورد بررســی قرار گرفته و در بخش پایانی پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت ضایعات الکترونیک با تکیه بر کاهش حجم ضایعات به عنوان راهکار اصلی ارائه گردیده است. با به پایان رسیدن عمر مفید وسایل الکترونیکی به خاطر وجود برخـی مواد و ترکیبات دراین مواد می باید روش های دفع ویژه ای برای اینگونه ضایـعات درنــظر گرفت .ضایعات الکترونیک که برخی از افراد آن را به جنبه سیاه دنــیای جدید دیجیتالی تشبیه کرده اند مشکلات زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است .
در این پژوهش ضمن معرفی برخی از مهم ترین ترکیبات و مــواد موجــود در ضایعات الکترونیک و خطرات آن ها برای محیط زیست ، متداول ترین روش های دفع این گروه ازضایعات به همراه اثرات آن ها مورد بررســی قرار گرفته و در بخش پایانی به اهمیت روشهای ارزیابی آنالیز چرخه حیات درخصوص اینگونه زایدات اشارهو پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت ضایعات الکترونیک با تکیه بر کاهش حجم ضایعات به عنوان راهکار اصلی ارائه خواهدشد.