سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طلعت کرمی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک
محمد علی فخاری – گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک
زهرا اسماعیلی هاشم ابادی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک
ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک

چکیده:

درسالهای اخیربا افزایش الودگی نفتی اگاهی مردم نیز ازاثرات منفی این الودگی افزایش یافته و سازمان ها و کمیته هایی برای مبارزه با این الودگی تا مرزنابودی یا تقلیل اثرات آن تشکیل شده اند دراین مقاله به الودگی های سه گانه آب خاک و هوا بطور مختصر اشاره شده است و ازآنجا که این سه قسم الودگی ازضایعات زیست محیطی مههم صنعت نفت به شمار یمروند به عنوان راهکاری برای مقابله با آنها دربخشی مجزا به مدیریت ضایعات و رویکردهای آن درجهت اجرای قوانین بین المللی زیست محیطی پرداخته شده است نهایتا دربخش نتیجه گیری پس ازبررسی اجمالی بحثهای طرح شده وطرح مثالهای عینی درصنعت نفت کشور درجهت رفع ضایعات زیست محیطی قابلیت ها و پتانسیلهای عظیم کشور درایجادنظام ارزیابی زیست محیطی بررسی گردیده است درپایان بخش نتیجه گیری نمودارطرح پیشنهادی برای نظام ارزیابی زیست محیطی کشور ارایه شده که امید است پس ازبررسی مورداستفاده قرارگیرد