سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – استادیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
امیر پیروزکلاهی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
بابک سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

دوقلویی موجود در مرمرهای کمپلکس دگرگونی توتک از لحاظ عرض و شدت ( تعداد دوقلویی در هر میلیمتر ) رابطه مستقیمی را با شدت و حالتهای دگرگونی نشان میدهد . مرز حرارتی جدا کننده قلمروهای با دوقلویی نازک(thin twinning) از قلمروهای با دوقلویی ضخیم (thick twinning) بین درجه حرارتهای ۱۵۰ الی ۲۰۰° C قراردارد . در درجه حرارتهای پائینتر از این حد در اثر افزایش میزان استرین بر تعداد دوقلویی های جدید افزوده میشود، در صورتی که در درجه حرارتهای بالاتر در اثر افزایش میزان استرین بر ضخامت تیغه های دوقلویی(twin lamellae) افزوده میشود . چنین پدیده مشابهی در مناطقی چون آلپ (Helvetic Alps & Prealps) و آپالاشین مرکزی (Central Appalachian) نیز مطالعه شده است . داده های استخراج شده از مرمرهای دگرگون شده فوق با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی مقایسه شد . این آزمایشها بر روی تاثیر درجه حرارت تغییر شکل بر روی عرض و شدت دوقلویی کریستال کلسیت صورت گرفته است . مقایسه چنین نشان میدهد که دوقلویی در مرمرهای کمپلکس توتک در مرحله اوج دگرگونی (peak metamorphism) بوجود آمده اند .