مقاله ضرايب مدل هاي نفوذ فيليپ، كاستياكف و كاستياكف اصلاح شده بر مبناي جرم مخصوص ظاهري و رطوبت اوليه خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ضرايب مدل هاي نفوذ فيليپ، كاستياكف و كاستياكف اصلاح شده بر مبناي جرم مخصوص ظاهري و رطوبت اوليه خاک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم مخصوص ظاهري
مقاله رطوبت اوليه
مقاله مدل هاي نفوذ
مقاله نفوذ تجمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيشابوري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاخري فرد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرسادي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: خيري جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرايب مدل هاي نفوذ اغلب از طريق برازش داده هاي تجربي به صورت نفوذ تجمعي و زمان نفوذ تعيين مي گردد و توجهي به دو پارامتر مهم در نفوذ يعني جرم مخصوص ظاهري (Db) و مقدار رطوبت اوليه (W0) نمي شود. در يك زمان مشخص مقدار نفوذ تجمعي نه تنها به زمان بلكه به دو ويژگي ياد شده نيز بستگي دارد. هدف از اين تحقيق ارزيابي ميزان وابستگي ضرايب مدل هاي نفوذ، فيليپ، كاستياكف و كاستياكوف اصلاح شده به Db و W0 و نيز ارزيابي دقت تخمين نفوذ تجمعي سه مدل با وارد كردن دو متغير مذكور در آنها است. براي اين منظور ستون هاي خاک به قطر ۲۳ و طول ۸۰ سانتي متر با جرم مخصوص ظاهري بين ۱٫۱۱ تا ۱٫۴۲ گرم بر سانتي متر مكعب و با سه رطوبت وزني اوليه ۱۰٫۶، ۱۳٫۱ و ۱٫۴۲ درصد در آزمايشگاه تهيه شدند. در مرحله اول داده هاي نفوذ تجمعي و زمان به مدل هاي فيليپ، کاستياکف و کاستياکف اصلاح شده برازش و ضرايب هر مدل مشخص گرديد.سپس ضرايب حاصله به عنوان متغير وابسته و Db و W0 بعنوان متغير مستقل منظور و رابطه رگراسيوني هر ضريب با دو متغير ياد شده تعيين شد. در مرحله بعدي با جايگذاري ضرايب برحسب W0 و Db، مدل هاي تخمين نفوذ تجمعي (IP) به عنوان تابعي از آن دو متغير و زمان به دست آمدند. جهت ارزيابي اعتبار هر مدل مقاديرIP محاسبه شده با مقادير نظير I (اندازه گيري شده) از طريق ضريب تبيين (R2) و جذر ميانگين مربع انحراف (RMSD) مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه در هر سه مدل وابستگي ضرايب به تغييرات Db به مراتب بيشتر از تبعيت آنها از W0 بود. قرار دادن ضرايب در مدل ها برحسب Db و W0 علي رغم ايجاد پيچيدگي در ظاهر مدل ها باعث افزايش دقت تخميني آنها براي نفوذ تجمعي شد. در اين راستا مدل كاستياكف داراي بالاترين R2 و كمترين RMSD گرديد و دقيق تر از دو مدل فيليپ و كوستياكوف اصلاح شده توانست در تركيب مختلفي از Db و W0 نفوذ تجمعي را برآورد كند.