مقاله ضرايب همبستگي بين صفات و تجزيه عليت عملكرد دانه عدس تحت شرايط اقليمي شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ضرايب همبستگي بين صفات و تجزيه عليت عملكرد دانه عدس تحت شرايط اقليمي شهركرد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله تجزيه عليت
مقاله عملكرد دانه
مقاله همبستگي هاي فنوتيپي و ژنوتيپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: خدام باشي امامي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي تجزيه عليت و تشريح روابط بين اجزاي عملكرد با عملكرد دانه عدس بود. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرفت. در تجزيه همبستگي هاي فنوتيپي و ژنوتيپي صفات، اكثر همبستگي هاي ژنوتيپي، روند مشابهي را با همبستگي هاي فنوتيپي نشان دادند و در اكثر موارد همبستگي هاي ژنوتيپي بيشتر از همبستگي هاي فنوتيپي بودند. صفت وزن ۱۰۰ دانه بيشترين همبستگي فنوتيپي مثبت و صفات ارتفاع بوته و سپس وزن ۱۰۰ دانه بيشترين همبستگي هاي ژنوتيپي مثبت را با عملكرد دانه در بوته نشان دادند. تجزيه عليت ضرايب همبستگي ژنوتيپي نشان داد كه صفات وزن ۱۰۰ دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد گره در ساقه اصلي و تعداد خوشه در بوته، به ترتيب بزرگ ترين اثرات مثبت مستقيم را بر عملكرد دانه در بوته داشتند. بررسي ضرايب همبستگي و تجزيه عليت نشان داد كه صفات وزن ۱۰۰ دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد گره در ساقه اصلي از عوامل تعيين كننده مهم عملكرد دانه در بوته عدس در مواد ژنتيكي مورد بررسي بودند.