سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مژگان قاضی میرسعید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

اگر چه اقیانوس محیط انتقال دهنده ای برای امواج صوتی است و لیکن این انتقال به طور کامل انجام نمی شود بخشهایی از انر ژی صوتی به دلیل جذب، پراکنش، انعکاس و انکسار هدر می رود. جذب به واسطه خواص مولکولی آب ایجاد می شود و با مربع فرکانس افزایش می یابد.پراکنش به سبب فقدان شرایط همگن در اقیانوس نظیر میکروساختار حرارتی ، جبابهای هوا، پلانکتونها و سایر موارد رخ می دهد. انعکاس در اثر برخورد پرتو به سطح چگالترو شکست پرتو به خاطر اختلاف سرعت، ایجاد می شود. از آنجایی که سرعت صوت ثابت نیست پرتوهای صوتی مسیر منحنی را می پیمایند و بر اساس قانون اسنل زاویه حد به صورت cos0=c1/c2 قابل محاسبه است برای زوایای کمتر از ۰ هیچ انرژی به لایه ای که دارای سرعت بیشتر است منتقل نمی شوئ. در بحث انتقال از طریق مسیرهای منعکس شده از بستر باید اثرات زاویه حد، لحاظ شو.د/ اگر زوایه تابش کوچکتر از زاویه حد باشد علاوه بر تفرق بدلیل انتقال بخشی از انرژی به پرتو منعکس شده در بستر اتنلاف روی خواهد داد. در این مقاله سعی شده روابطی را بیرای ضرایب انعکاس و پراکنش از سطح و بستر دریا ارائه دهیم.