سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی خلیلی – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
سیدجلال پسته – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

چکیده:

ضرایب تراگسیل برای پلاسماهای چگال تخت با نمایه های چگالی الکترونی و در نتیجه گسیلمندی و جذب به طور نمایی و سهمی کاهش یابنده با هندسة تخت واینکه خطوط نشری با فرآیند تعریض برخوردی دارای نمایة لورنتزی هستند محاسبه شده است . اثر گرادیان سرعت تودة پلاسما در شیفت دادن نمایه های خطوط نشری و جذبی نسبت به یکدیگر با فرض نمایة خطی سرعت نسبت به فاصله در نظر گرفته شده است . روابط مربوط به صورتهای مختلف ضرایب تراگسیل بدست آورده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .