سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد دانشجو – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش عمران
محسن گرامی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش عمر

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه، افزایش آگاهی از پاسخ دینامیکی غیر ارتجاعی، سیستمهای MDOF و ارائه روشی برای اندازه گیری نیازهای برش پایه لرزه ای این سیستمها، با استفاده از نیازهای لرزه ای سیستمهای SDOF می باشد. در این رابطه، اصلاحات لازم برای ارزیابی سیستمهای MDOF ناشی از مودهای بالاتر مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرند. به همین مظنور، ضرایب رفتار سیستم های MDOF را با استفاده از ضرایب اصلاحی برای اختساب اثر مودهای بالاتر به روش Uang بررسی نموده و به محاسبه ضرایب رفتار اصلاح شده قابهای MDOF مورد مطالعه می پردایزم. ضرایب اصلاح معرفی شده از این مطالعه، متشکل از نسبتهایی است که صورت و مخرج آن وابستگی یکسانی به شدت و دوام زلزله دارند. لذا استفاده از آنالیز آماری نتایج پاسخهای دینامیکی حاصل از زلزله های مختلف را امکان پذیر می باشد. در این خصوص، ضرایب اصلاح برای مقاومت جانبی لازم از سیستم SDOF معادل، به منظور تعیین مقاومت جانبی مورد نیاز سیستم MDOF (با کنترل ماکزیمم شکل پذیری لازم طبقات) محاسبه می شوند، بنحویکه با اعمال ضریب اصلاح مذکور بر روی مقاومت جانبی لازم سیستم SDOF ، مقاومت جانبی لازم سیستم MDOF تخمین زده می شود. در این رابطه تاثیر مودهای بالاتر در محاسبه برش پایه قابهای MDOF مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق بر روی قابهای مورد مطالعه نشان میدهد که اولا مدهای بالاتر اثر قابل توجهی بر نیازهای برش پایه و توزیع آن در ارتفاع دارند و ثانیا ضرایب اصلاح معرفی شده همواره با ازدیاد پریود، افزایش می یابند که بیانگر اهمیت بیشتر مودهای بالاتر در سازه های بلند مرتبه می باشد. این ضرایب با افزایش سطح شکل پذیری هدف نیز معمولا افزایشی هستند.