سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا مستوفی زاده –
محمد ولی زاده –

چکیده:

ارزیــابی ضــرایب و بارهــای هیــدرودینامیکی وارد بــر اجســام شــناور یــا غوطــه ور، از مهمتــرین فاکتورهــای طراحــی این اجسام هسـتند . برخـی از هندسـه هـای بـه شـکل مـنظم درآمـده همچـون سـاختارهای اسـتوانه ای و یـا کـروی معمـولاً بـه منظــور حلهــای تحلیلــی جهــت مســائل پــراش و انعکــاس مــوج در نظــر گرفتــه مــی شــوند . کــار ارائــه شــده در اینجــا، نتیجــه
بــرهم کــنش امــواج آب بــا کــره هــای غوطــه ور اســت کــه عبــارات تحلیلــی بــرای بارهــای هیــدرودینامیکی ناشــی از پــراش امـواج وارد بـر یـک کـره غوطـه ور، بدسـت مـی دهـد . مؤلفـه هـای نیـروی محـرک (exciting) بـه علـت حرکـات surge وheave ، توســط حــل مســئله پــراش، مشــتق مــی شــوند . تئــوری بســطهای چنــد قطبــی بــه کارگرفتــه مــی شــود تــا پتانســیلهایســرعت را در ترمهــای ســری بــی نهایــت چنــد جملــه ای هــای لژانــدر وابســته شــده بــه ضــرایب مجهــول، بیــان کنــد و چنــد جملــه ایهــای تعامــدی (orthogonality) اســتفاده مــی شــوند تــا ایــن عبــارات را ســاده کننــد . ازآنجاکــه ســری بینهایــت ظــاهر شــونده در عبــارات مختلــف، خــواص گردکــردن عــالی دارنــد؛ آنهــا فقــط بــا در نظرگــرفتن یــک تعــداد محــدودی از ترمهــا، ارزیــابی مــی شــوند . تخمینهــای عــددی بــرای عبــارات تحلیلــی بــرای ضــرایب و بارهــای هیــدرودینامیکی در نسبت های » عمق به شعاع « گوناگون استفاده می شود .