سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحقیق و توسعه به عنوان ضروری ترین عوامل پیشرفت جوامع محسوب می شوند. امروزه توسعه تکنولوژی حاصل فعالیت شبکه ای از اجزا و مستلزم روابط مناسب بین این اجزاء می باشد. یکی از ابزارهای مهم توسعه تکنولوژیک کشورها وجود و حضور مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری (که در نقاط مختلف دنیا با نامهای مختلفی شناخته می شوند) در مبادلات میان مثلث دولت، دانشگاه (و مراکز تحقیقاتی) و صنعت می باشد.
در مطالعه حاضر به ضرورت ایجاد پارکهای علم و فناوری پرداخته و تاثیر آنها بر روی تحقیق و توسعه در چند کشور مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در سالهای اخیر موجب گسترش فرهنگ تحقیق و توسعه و رشد و توسعه، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه شده است. بنابراین ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به صورت یک الزام در امر توسعه است و مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای مختلف جهان در تقویت، توسعه و مدیریت صحیح پارکهای علم و فناوری در کشور، به منظور گسترش تحقیقات کاربردی و توسعه تکنولوژیکی و اقتصادی مفید خواهد بود.