سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید یاسوری – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق که برگرفته از طرح پژوهشی است براساس مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه در روستاهای چناران صورت گرفته است. شاخصهای مورد بررسی با توجه به ابعاد طرحهای هادی(فیزیکی-کالبدی، اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی) تعیین شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد طرح هادی بیشترین اثرات را در بعد فیزیکی- کالبدی روستاها دارد. از جمله این تاثیرات ، بهبود وضعیت معابر و بهبود وضعیت کالبدی، بهبود نسبی وضعیت مسکن و سطح رفاه و بهبود دسترسی و روابط عملکردی است. هر چند این طرحها در بعد اقتصادی – اجتماعی نتوانسته اثرات چشمگیری را به دنبال داشته باشد، اما در افزایش میل به ماندگاری جمعیت بخصوص نسل جوان موثر بوده است. اثرات غیر مستقیم اجرای موفق طرحهای هادی در کاهش مشکلات شهری بسیار موثر بوده و یکی از راهکارهای منطقه ای برای تعدیل مشکلات شهری است.