سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نورالدین پناهی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی در برنامه ریزی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
آزاده اربابی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی در برنامه ریزی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
ماهرخ سردشتی – کارشناس ارشد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

پدیده خشکسالی با تناوبهای مختلف در کشور ایران رخ می دهد به نحوی که برخی از سالها برای جبرانخسارات ناشی از آن عبارات خاصی از بودجه کشور در نظر گرفته میشود. خشکسالیی یکی از پدیده هاعی طبیعی است که رخدادان در طبیعت از قانونمندیهایخاص خود پیروی می کند اما فراوانی و تکرار خشکسالی به فعالیتهای انسانی در طبیعت نیز بستگی دارد. فعالیتهای انسان نظیر تخریب جنگلهاو مراتع، گسترش شهرها و تخریب محیط زیست ، توسعه مراکز صنعتی، تخریب منابع آب و بالاخره بهره برداریهای غیر اصولی وبی رویه از منابع خاک، آب و گیاهان در تشدید این پدیده تاثر گذارند. در این مقاله با محور قرار دادن پدیده خشکسالی سعی شده راهکارهای علمی و عملی در ارتباط با منابع طبیعیاز دیدگاه ابخیزداری مورد بررسی قرار گیرد