سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هومن بهمن پور – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی ا
ساناز مسعودی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

هدف از این طرح، برنامه ریزی و مکا ن یابی تفریحی، ورزشی در ارتفاعات شمالی شهر تهران و در مناطق و در ه های کوهستانی، به منظور بهسازی محیط و جلب ورزشکاران و اقشار مختلف مردم به منطقه در راستای توسعه پایدار و طراحی آن به عنوان پارک کوهستانی م ی باشد. بدین منظور منطقه کوهستانی و دره ولنجک، به عنوان گزینه مطلوب در نظر گرفته شده است . مشکلات متعدد زیست محیطی و شهرنشینی در شهر تهران، از یک طرف و افزایش میزان انگیزه و علاقه به انجام فعالیتهای ورزشی در میان شهروندان و به ویژه جوانان از طرف دیگر، نیاز به انجام مطالعات و طراحی و برنامه ریزی اینگونه فضاهای واجد بازدهی را، بیش از پیش آشکار م ی سازد . منطقه مورد مطالعه در شمال شهر تهران و در ا رتفاع ۱۷۰۰۴۰۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و دارای قابلیتهای ویژه اکولوژیکی و اجتماعی می باشد. از جمله نقاط قوت این منطقه م ی توان به فضای مناسب ، دسترسی آسان، تسهیلات و تجهیزات رفاهی و ورزشی، میزان بالای مراجعه کنندگان اشاره داشت و از جمله نقاط ضعف و تهدید های موجود نیز، م ی توان به عدم اجرای ملاحظات زیس ت محیطی، عدم استفاده بهینه از عرصه های موجود، ضعف خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه اشاره داشت . در نهایت پیشنهاد می گردد با عنایت به موارد فوق با اتخاذ سیستم مدیریتی جامع نسبت به تهیه و تدوین طرج جامع کوهستانهای شمال شهر تهران اقدام گردد و در این زمینه به مقول ه ورزش و اختصاص کاربری مناسب و مطلوب به این امر توجه ویژه اعمال شود.