سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود تدین – سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
مجید فراهانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

چکیده:

درمحیط پرتلاطم کنونی، سازمانها با تغییـری از رویکردهـای اسـتراتژی هـای کنونی به منابع داخلی شرکت به همراه توجیه مزایای آن بر عملکرد شـرکت مواجه شده اند . ( بارنی ۱۹۸۶، بارهالد و هامل ۱۹۹، تسکی و همکـاران ۱۹۹۷ ) تمرکز بر دیدگاه مبتنی بر منابع به معنی نقـش سـازمانها در ایجـاد، اسـتقرار و کاربرد قابلیتهای منابع کمیاب است . دراین دیـدگاه، دانـش بـه عنـوان منبـع
کلیدی ملاحظه می شود، اما بسیاری از سازمانها هنوز نحـوه اداره آن را نمـی دانند . سازمانهای کمی ، استفاده از دانـش را درجهـت رقابـت پـذیری خـود آموختــــه اند . امـا اکثـر سـازمانها بـا چـالش هـای بـی شـماری درخـصوص بهره گیری از دانش مواجه هستند . با توجه به رشد فزآینده پروژه های کلان در کشور، ساماندهی دانـش فنـی در راستای استانداردسازی رویه ها ضروری به نظر می رسد . در این مقاله ضمن ارایه مفاهیم مدیریت دانش و رویکردهـای آن، بـه انـواع قراردادهای موجود کشور در پروژه های صـنایع مـرتبط بـا انـرژی پرداختـه شده است . در پایان با توجه به عدم وجود متولی در این زمینه مدل پیشنهادی برای وزارت نفت ب ه عنوان یک پایلوت از جهت ساختار، ف رآینـد عملیـاتی و و رویــه هــای عملیــاتی موجــود در پــروژه هــای مــرتبط بــا صــنایع انــرژی، ارایه شده است .