سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم محمودی – مرکز بهداشت استان گلستان – آزمایشگا ه آب

چکیده:

کنترل آب آشامیدنی در شرایط بحرانی برای جلو گیری از شیوع بیماریهای منتقله از آب غیـر قابـل اجتنـا ب اسـت و استفاده از روشهای سریع جستجو و شمارش شاخصهای آلودگی آب آشامیدنی در شرایط اضطراری ضروری به نظـر مـی رسـد . ضمن آنکه این روشها علاوه بر کاهش زمان آزمایش، از حساسیت واختصاصی بودن بسیار بالایی برخوردار می باشند . با به کار بردن این روشهای سریع می توان در کوتاه مدت در جهت گند زدایی منابع آب موجود و استفاده از آن اقـدام نمـود و از صـرف هزینه های گزاف تهیه و ارسال آب های بطری شده تردد نیرو و وسایل نقلیـه کاسـت . همچنـین آشـنایی و اسـتفاده از ایـن روشهای سریع می تواند درعدم نیاز به نیروها و امکانات کشورهای اروپایی نیز موثر باشد . متن : در هنگام بروز بلایا سیستمهای آبرسانی ومنابع تامین آب از جمله زیر ساختهایی هستند که همـواره آسـیب جـدی مـی بینند . وهمواره نگرانیهایی در خصوص مصرف آب آلوده و عدم رعایت موازین بهداشتی در مناطق بحران زده ، و بـروز و شـیوع انواع بیماریهای عفونی واگ یر دار وجود دارد . به همین دلیل کنتـرل کیفیـت میکروبـی آب آشـامیدنی در ایـن نـواحی اولـین و مهمترین فاکتوری است که باید از سلامت آن اطمینان یافت و از بروز بحرانی بس خطرناک تر همچـون اپیـدمی وبـا بـه نحـو احسن جلو گیری نمود . در این میان روشهای رایج در آزمایـشگاههای آب م راکـز بهداشـت سراسـر کـشور و سـازمانهای آب و فاضلاب شهری و روستایی که بر اساس استانداردهای ملی بطور روز مره انجام می شود ، شامل روشهای تخمیر چند لولـه ای ، شمارش بشقابی ، حضور وغیاب و صافی غشایی می باشد که علاوه برصرف زمان طولانی ) ۱۸-۷۲ ساعت ) تا حصول نتیجـه قابل اطمینان، هر یک از این روشها دارای معایب ی هم هستند که امکان استفاده از آنها را محـدود تـر مـی کنـد . در حـالی کـه روشهای سریع متعددی همچون رادیو متریک ، بیولومینسانس ، PCR وجود دارد که در مدت کوتاهی به فاصـله ۲-۶ سـاعت می توان با دقت لازم از کیفیت آب مطلع شد . نتیجه گیری : درروشهای سریع می توان بطور غیر اختصاصی بار میکروبی ( بیو لومینسانس ) و یا اختصاصاً بـاکتری مشخـصی را براسـاس سنجش ۱۴Co2 حاصل از ۱۴C موجود در محیط های پایه طی ۶ ساعت شناسایی نمود . این در حالی اسـت کـه دقیـق تـرین روش رایج کنونی کشورکه همان MF است به حداقل ۴۸-۹۲ ساعت زمان نیاز دارد .