سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین اقایی جنتمکان – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

راهبرداساسی دانشجویان دردوره کارش ناسی برنامه درسی آنان است .برنامه درسی خوب باید دارای ویژگ ی هائی باشد .ازجمله ویژگ ی های یک برنامه خوب هدفمند بودن، پاسخگویی به نیاز های روزهمگامی با شرایط و تحولات و ….است .برنامه درسی رشته حقوق دربرخی زمینه ها فاقد ویژگ ی های لازم است .بنابراین،برنامه درسی رشته حقوق دردوره کارشناسی مستلزم آسیب شناسی و اصلاح و بازنگری است. همخوانی آنچه آموزش عالی تدارک می بیندوآنچه جامعه بدان نیازمن د است،کانون تمرکزاولیه چنین اصلاحاتی است.