سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

آذر کبیرزاده –
اقدس کبیرزاده –
بنیامین محسنی –

چکیده:

ثبت داده در حوزه مراقبت های درمانی به عنوان یک ابزار مهم در تداوم مراقبت از بیمار، ایجاد ارتباط بین مراقبین درمان، پیشگیری از افزایش هزینه درمانی بیماران، استناد در مواجهه با مسایل قضایی و قانونی، اساس مطالعه و تحقیق در پزشکی، ارزیابی مراقبت درمانی و در نهایت بیانگر جریان بیماری بیمار در طی مراقبت درمانی می باشد. قالب اصلی ثبت داده در حوزه بهداشت و درمان در پرونده پزشکی که از نظر تخصصی مدارک پزشکی نامیده می شود، انجام می گردد.در منابع اطلاعات بهداشتی تاکید بر تداوم، صحت، کیفیت و بموقع بودن ثبت داده برای کلیه مستندسازان دست اندر کار ارائه مراقبت پزشکی شده است. عوارض ناشی از بد ثبتی و کم ثبتی می تواندتمام بهره گیران مجاز به استفاده از پرونده را تحت تاثیر قرار دها. بعبارتی دیگر در صورتی که بیماران، پزشکان ، محققین و هر فردی که مجاز به استفاده از اطلاعات پرونده است به آن مراجعه نماید در صورتی که ثبت اطلاعات با نیازهای آنان تناسب لازم را دارا نباشد، با عدم استفاده مفید مواجه می گردند.
در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و صدمات دسته جمعی بعلتاینکه تعداد آسیب دیدگان بالا است، بنابراین مراقبین ممکن است به اصل درمان توجه بیشتری داشته و مستندات لازم را مطابقبا عناصر اطلاعاتی خواسته شده تکمیل نمایند و در صورتی که در آینده نیاز به بازرسی و همچنین استفاده از مستندات ضروری شود، با عدم ثبت و یا کم ثبتی مواجه شده که در نتیجه دستیابی به اهداف میسر نمی گردد.
ضرورت وجود سامانه های اطلاعاتی مراقبت های درمانی تنها به موارد قید شده بسنده نمی شود. بخش اساسی مطالعات که منجر به کاهش میزان های مرگ و میر در دنیا می شود بر مبنای اطلاغات ثبت شده است، که بعبارتی دیگرمیزان اثر بخشی این سامانه ها را بیان می کند. در حال حاضر در صسراسر کشور دستور العمل خاص و مدونی در خصوص تاکید یا نحوه تکمیل داده ها وجود ندارد و پزشکان نیز بنا بر اطلاعاتی خواسته شده و همچنین برداش خود از آن عنصر اطلاعاتی مبادرت به ثبت در پرونده ها می نمایند. از طرفی دیگر بدلیل عدم وجود برنامه آموزشی برای مستندسازان، شاید واقعاآنان ندانند که چگونه باید ثبت نمایند. برای حل شرایط بوجود آمده، آموزش مستند سازان به سادگی برطرف کننده عوارض ناشی خواهدبود. همانطورکه اشاره شد در حوادثغیر مترقبهنیز تمام داده های بیمار اعم از حادثه و همچنین در بوجود آوردن برنامه های آمادگی قبل از وقوع می تواند بسیار مفید واقع شود.
در این مقاله به ابعاد مختلف ضرورت وجود سامانه های اطلاعاتی، نیازهای مستندسازی و همچنین عوارض عدم وحود نظام مذکور پرداخته شده است.