سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعلی افروز – استاد دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران
مهدی خانبابایی – دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه تهران
فرشید فاخران – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

افراد دارای محدودیت جسمی – حرکتی همچون افراد سالم دارای امیدها و آروزها و از همه مهم تر حقوقی هستند که درکمال تاسف این حقوق و نیازها از سوی همگان احساس نشده و مورد تایید قرار نگرفته است، زیرا شاهد این واقعیت تلخ هستیم که هیچ کشوری حتی در زمان شکوفایی اقتصادی مشکل شرکت افراد با محدودیت جسمی – حرکتی در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و تفریحی را حل نکرده و یا به آن بهای کافی نداده است. (آلپرن، ۱۹۹۴؛ دانمیر، ۱۹۹۵ وگلداسمیت ، ۲۰۰۱).
علاوه بر معلولین مادرزادی و یا آن تعدادی که از بد حادثه سلامتی جسمشان را از دست داده اند، بیداری ملت زیر ستم ایران و در پی آن جنگ تحمیلی، تعداد بی شماری معلول جسمی – حرکتی که به حق جانبازان انقلاب می باشند را برای ایران بر جای نهاده است. این افراد که دین خود را با جامعه و انقلاببا دادن عضوی از بدن خود ادا کرده اند، اغلب جوانان پر شور و با ایمانی هستند که در سنین شکوفایی و باردهی می باشند. این گروهمی توانستند و می توانند عضو فعال و پر تحرکتی از اجتماع ما باشند ولی اکنون به دلیل نداشتن توانایی های یک فرد سالم، از امکانات بسیاری بی بهره مانده اند (یزدی پور، ۱۳۸۱)خوشبختانه در جامعه امروز ایران، معلولین و جانبازان نه تنها مشکلی در رابطه با پذیرش اجتماعی و برخوردهای مردمی ندارند بلکه جانبازان انقلاب از موقعیت اجتماعی و معنوی بسیار بالایی برخوردارند. این موضوع مستقیمًا در معلولین عادی اثر گذاشته و موجب شده تا آنها نیز از روحیه بالایی برخوردار گردند. ابزار پژوهش حاضر یک پرسشنامه ۱۲ ماد های است که بخ شهایی از شاخص امید هرث نیز به آن اضافه گردید. تحلیل داد ههای پژوهش به وسیله شاخص های آماری چون میانگین، انحراف معیار، درصد، ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای استفاده گردید. یافت ههای پژوهش نشان افراد دارای محدودیت جسم- حرکتی به ورزش و تفریح به عنوان یک مساله مهم در زندگی نگاه م یکنند و نسبت به ضرورت ایجاد فضاهای مناسب ورزشی و تفریحی نگاه ویژ های دارند. همین یافت هها نشان داد افراد دارای محدودیت جسمی- حرکتی به دلیل داشتن زمان بیکاری فراوان نسبت به سایر افراد عادی نیاز ویژ های به داشتن فضاهای ورزشی و تفریحی دارند.