سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمزه مؤیدی نژاد – مهندسین مشاور آبشاران – عضو شورای مرکزی سازمان علمی پژوهشی دانشجویان
حمزه عبدل نیا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آباد
احسان مؤیدی نژاد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آباد

چکیده:

در این مقاله در ضمن اشاره به اینکه نام ایران همیش ه در فهرست زلزله های مخرب و پرتلفات ثبت گردیده، ویژگیهای زلزله های ایران و آثار آنها توضیح داده شده است . عملکرد مقابله با زلزله در ایران با ذکر ویژگیهای مهم آن ارائه و به نقادی تفکـر پایـه و قدیمی مدیریت بحران زلزله در ایران یعنی اولویت همه جانبه دادن به مقاوم سازی سازه ها پرداخته شده است . در ادامه ضـمن بحث در مورد نقاط ضعف عمده مدیریت بحران زلزله در ایران، عدم آموزش و اطلاع رسانی عمومی، عدم وجود یک سازمان و سیستم مستقل مسؤول بحران های طبیعی، عدم ثبت و مدیریت اطلاعات بحران های ( زلزله های ) گذشته، عدم رعایـت ضـوا بط و معیارهای مربوطه، اولویت های نامناسب در برنامه های مقابل ه با زلزله و سرمایه گذاری ناچیز در این رابطه بعنوان اهم ایـن نقـاط ضعف شرح داده شده اند . ایجاد یک سازمان مستقل و سیستم مدیریت بحران های طبیعی در سطح بالای کشور، ایجـاد سـاختمان مرکزی مدیریت اطلاعات و هشدار برای این سـازمان، اتخـاذ روش ماتریـسی ( چنـد اولـویتی ) در مقابلـه بـا زلزلـه و همچنـین اطلاع رسانی و آموزش عمومی بعنوان پیشنهادهای بازنگرانه در مدیریت بحران های طبیعی کشور ارائه گردیـده اسـت . در ایـن مقاله فرهنگ سازی و پرورش نیروی انسانی، اساسی ترین اولویت در مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزله شناخته شده است