سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود حسن نیا – کارشناس مطالعات حمل ونقل ریلی (شرکت قطارهای مسافری رجا)
فرشید جواهرمنش – کارشناس مطالعات حمل ونقل ریلی(شرکت قطارهای مسافری رجاء)
بهنام عالی آذر – کارشناس مطالعات اقتصادی (شرکت مهندسین مشاور مترا)

چکیده:

در این مقاله ساخت مسیر ریلی میانهبستان آبادتبریز در ۳ گزینه با حداکثر شیب و فراز ۳۰،۲۳،۱۵ در هزار با حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر در سا عت مورد مطالعه قرار گرفته و هدف از انجام این مطا لعه مقایسه این سه گزینه از جهت هزینه های ساخت و بهره برداری و میزان کاهش طول مسیر بوده است. بدین منظور ابتدا با مطالعه تقاضا و برآورد هزینه ها نرخ تعرفه محاسبه شده و سپس ظرفیت هر مسیر مو رد محاسبه قرار گرفت . پس از انجام تجزیه و تحلیلهای اقتصادی و آنالیز حساسیت و با اشاره به برخی از آثار ملی انجام طرح مذکور از جمله میزان صرفه جویی در مصرف سوخت و روغن، صرفه جویی در وق ت مسافران و افزایش ایمنی ، هر سه گزینه با یکدیگر مقایسه شده و بهترین گزینه معرفی شده است