سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین سیدکلال – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکدة علوم هسته ای، تهران، ایران
لیلا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکدة محیط زی
اصغر احمدی – کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

افزایش تقاضای آب، بالارفتن سطح زندگی، گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیت های کشاورزی، شهری و صنعتی موجب ایجاد وضع نامساعدی در بسیاری از مناطق جهان شده است. رشد و توسعه در عین حال که رفاه و بهداشت عمومی را بهبود بخشیده، تخریب محیط زیست را نیز در پی داشته است. افزایش قابل توجه بار آلودگیو تنوع آلاینده های مختلف شهری، کشاورزی و صنعتی، نیاز به مدیریت تلفیقی کمی و کیفی سیستم های منابع آب را بیش از پیش ضروری ساخته است. امروزه جامع نگری و برخورد سیستمی در مدیریت کمی و کیفی منابع اب به علت افزایش مؤلفه های این سیستم ها و پیچیدگی ارتباطات و اثرات متقابل آن ها را از اهمیت ویژه ای برخورداری است. در این تحقیق، تعاریف پایه، انواع و مشخصات سیستم ها و اصول کلی یک برخورد سیستمی در تحلیل کمی و کیفی سیستم های منابع آب ارائه شده است.