سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

سالهاست که شرکت ملی گاز ایران براساس کتابچه مشخصات فنـی پیمـان اقـدام بـه اجـرا وبازرسی طرحهای خطوط انتقال گاز می نماید . مشخصات فنی پیمان دربرگیرنده تمامی اطلاعات فنی،
اجرایی و روشهای بازرسی بوده و توانسته است مسائل و مشکلات بوجود آمده در پروژه هـا را گـره گشایی نماید .
مشخصات فنی پیمان براساس آخرین استانداردهای بین المللی ذیل که مورد قبول شرکت ملی گاز ایران می باشد جهت اجرای عملیـات هـای مختلـف پـروژه هـای خطـوط انتقـال تهیـه شـده و
دستورالعملهای هر قسمت این مشخصات ملاک اجرای عملیات می باشد .