سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد درویش – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

خوشحالم که دربین این جمع نخبه خیزبه عنوان یکی ازیازده سخنران صالی همایشی انتخاب شدم که هدفش بررسی چالشهای مدیریت مراتع درمناطق خشک ایران است سخنان خود را بااشاره به ناسازه ای پارادوکس که درسخنرانی ارزشمند اقای دکتر ارزانی پانل دوم بود شروع می کنیم ایشان دراغاز سخن خویش و درارایه ی تعریف مرتع موجودیت این بستر رویشی را مستقیما درگرورفع نیازدام دیدند به دیگر سخن ازمنظرارزانی ظاهرامرتعی که به کارچرای دام نیاید نباید بانام مرتع ازآن یاد شود اما ایشان درفرجام سخن صراحتا این پرسش را مطرح کردند که چرا باید ازبین خدمات متعددی که مراتع به جامعه و زیست بوم ارایه میدهند فقط به تامین علوفه ی دام اعتنا کرده و بهاداده میشود؟ سالها پیش آلبرت اینشتین درکلامی ماندگار گفته بود صورت یک مساله غالبا اساسی تر ازحل آ« است حل مساله ممکن است فقط مستلزم مهارتهای تجربی و یاریاضی باشد حال آنکه طرح پرسشهای نو امکانات جدید و بررسی مسائل قدیمی ازدیدگاهی تازه نیازمند ذهنی خلاق و مبین ازمودگی فرد درعلوم است باشد که طرح این سخنان نیز بتواند منظری نوین را برای نگریستن به مشکلی دیرینه بگشاید