سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی کلانترزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

چکیده:

نمای شهری و مسجد، مقوله هایی هستند که در عرصه معماری عمومی و طراحی شهر از جنبه های مختلفی می توان با آنها موا جه شد . نمای شهری وجهی از سیمای شهر است که می تواند از مفاهیم و تجربیات محیطی را در محور تجسم بصری به مردم منتقل نماید . ارزنده ترین تجربیات بصری انسان در محیط شهری، بویژه در مقیاس انسانی، از طریق نمای ساختمانها حاصل می گردد. نمای شهری به عنوان یکی از موضوعا ت و مفاهیم دخیل در فرایند درک، شناخت . تجربه و تحلیل و طراحی فضاهای شهری، مبنای نظری ه پردازی فراوانی در عرصه دانش طراحی محیطی است که یکی از جنبه های آن تقویت، غنا بخشی و ساماندهی کم یفضاهای بیرونی بناهای عمومی را هدف قرار می دهد.