سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد جلیلی – دانشجوی دکتری خاکشناسی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوی

چکیده:

صنعتی ش دن سریع، افزایش فعالیت های بشری، عملیات کشاورزی مدرن و روش های نامناسب دفن فاضلاب، غلظت آلایند ه ها را در محیط زیست افزایش داده است . در نتیجه موجب ایجاد مسمومیت در تمامی موجو دات زنده شده است . از آغاز نیمه دوم قرن بیستم ، توسعه تکنولوژی هسته ای مشکلات مربوط به آلودگی محیط زیست را دو چندان کرده است . شناخت خطرات آلایند ه ها بر اکولو ژی و سلامتی بشر به توسعه چندین تکنولوژی برای اصلاح این نوع آلایند ه ها منجر شده است . با این حال به خاطر هزینه های سر سام آور بعضی از این تکنولوژیها، توجه و یژه برای روش هایی شده است که در آن ها میکرو ارگانیزمها وگیاهان حضور دارند . استفاده از میکرو ارگانیسم ها و گیاهان که به زیست پالایی معروف است از لحاظ هزینه مناسب است ودر مناطقی با غلظت مواد سمی و حجم ضایعات فاضلاب پاین تر کاربرد دارد . گیاه پالایی یعنی استفاده از گونه های گیاهی به منظور پا کیزه سازی خا ک وآب , در حال حاضر یک روش مقرون به صرفه محسوب و از نظر زیست محیطی ی ک روش مناسب است . گیاهان توانایی منحصر به فردی را در جذب عناصر ضروری و غیر ضروری از خاک و انتقال آن ها به اندامهای هوایی خود دارند . گیاه پالایی به چندین روش انجام می گیرد :Phytoextraction, Rhizofiltration و Phytostabilization و Phytovolatalization در این راستا گیاه به منظور جذب آلایند ه ها مکانیسم های مختلفی را به کار می برد . تغییر pH ریزوسفر یا پتانسیل رد اکس توسط ریشه های گیاه به عنوان یکی از راهکارهای تحر ک سازی عناصر و در نتیجه جذب آن ها توسط گیاهان است. درگیاهان تجمع دهنده، ریشه ها بطور خاصی توسعه می یابند وسطح وسیعی ر ا می پوشا نند. بعضی از گیاهان تجمع دهنده فلز ، ترکیبات کلات کننده فلزی، به عنوان مثال کلات کننده آهن , آلومنیوم و روی را به منطقه ریزوسفر آزاد م یکنند و این امر به محلول سازی وجذب فلزات کمک می کنند. بدیهی است ک ه گیاهان از گذشته دور به عنوان مصرف کننده دی اکسیدکربن بوده است و در حال حاضر به عنوان مصرف کننده سایر گازهای صنعتی نیز شناخته شده ا ند. اهمیتآن ها در کاهش گرم شدن جهان و نیز کاهش اثر گلخانه ای مطرح است. بنابراین, گیاهان می توانند در پا کیزه سازی محیط زیست و خاک های آلوده بکار گرفته شوند.