سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش عباسی – کارشناس حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت

چکیده:

نظر به جایگاه مشارکت در توسعه شهری و ضرورت شناخت مشکلات شهری توسط شهروندان و سهیم نمودن آنان درتصمیم گیری ، بسیار حائز اهمیت می باشد از طرفی با توجه به اینکه تولید مواد زائد جامد شهری به طور کامل قابل کنترل نبوده . و در واقع گسترش و خصوصا تنوع منابع و مراکز تولیدات زائدات در سطحشهر نیازمند به بررسی و انتخاب گزینه های مناسب و صحیح درجهت راهبری سیستمهای مطلوب با ایجاد مکانیزم های کنترل و ارزیابی می باشد. این مکانیزم ها در فعالیتهای اجرائی عنصری موثر جهت شکل دادن به طرح اطلاق می شود. از آنجایی که یک مشکل می تواند بیش از یک راه حل داشته باشد. تهیه گزینه هایی مشتمل بر یک یا چند برنامه برای تصمیم گیری مفید خواهد بود. و درواقع هدف نهایی از ایجاد این سیستم و تهیه آن به طور قطع کاهش سهم عوامل تخریب و یا به عبارت دیگر کاهش سرعت تخریب با تاکید بر رویکرد و روشهای مدیریت وبنرامه ریزی استراتژیک و جامع سیستم مدیریت شهری می باشد. و ارائه راه حل های موثر در حل مشکلات با آینده نگری از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، بیولوژیکیو بهداشتی با تاکید بر برنامه های ساختاری و محلی که اثر مستقیم در زندگی مردم دارد تصمیم گیری شود.