سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن رفعتی شالدهی – دانشگاه بقیه االله ( عج)
مینو اسدزنی – دانشگاه بقیه االله ( عج)
سیدداود تدریسی – دانشگاه بقیه االله ( عج)

چکیده:

نیروهای مسلح علاوه بر پاسداری از سرحدات و مرزکشورها وظیفه همکاری و همراهـی بـا سـازمانهای امـدادگر را در بروز بلایای طبی عی و حوادث غیرمترقبه نیز عهده دار هستند . بر این اساس ضروری است همواره از آمادگی مناسـب و سـلامت کامل برخوردار باشند . از طرفی ماهیت و م أموریتهای خاص نیروهای مسلح ایجاب می کند که سازمان آنها نیز همواره از پویا یی و کارایی مطلوب برخوردار باشند . این امر مستلزم آن است که سازمان آنها بیش از سایر سازمانها در معرض تغییرات قرار داشته باشند که نتیجه آن بروز ناسازگاریها و استرسها ی گوناگون است . لذا ضروری است برای حفظ سلامت و آگاهی کامل ، راههـای مقابله با هیجانات کاذب و استرسها شناسایی شوند . متن : از مهمترین و شایعترین موا رد در زمینه مشکلات روانی، مس أله بروز ایجاد استرس است . اهمیـت توجـه بـه اسـترس بـه خاطر اثراتی منفی است که بر سلامت جسم و روان وارد می سازد وباعث کاهش توانمندی می شود و این امـر بـرای نیروهـای مسلح ، بسیار زیان آورتر از سایر سازمانها است . نتایج تحقیقات مختلف م ؤید آ ن است که احساس آرامـش و بهزیـستی ، باعـث کاهش استرس می شود . بی تردید ت أمین آرامش ، در گرو شناسایی جامع انسان بوده که در انسان بعنوان بعد محـوری معرفـی می شود ، بعد روح یا روان است که اصالت انسان را ت أمین می کند و پایه ای است که تمام موجودیت انسان برآن استوار اسـ ت . براین اساس باید توجه داشت که : -۱ روحیات یا نظام حساسیتهای افراد مانع ورود هر کیفیتی به مجموعه فکـر یـا ذهـن مـی شود . به عبارت دیگر تنها مواردی اجازه ورود به ذهن را می یابند که مورد نظر و توجه روحیات یا نظام حـساسیتها باشـند . پـر واضح است که گزینش و جذب کیفیته ا در شکل گیری و ایجاد شخصیت سالم و رفتار مناسب تاثیر بسزائی دارد . -۲ ذهن بعـد ار انتخاب کیفیتهای مورد ن ظر نظام حساسیتها ، آنها را به شکل مطلوب سا زماندهی کرده ، نظام فکری را ایجاد می کند . عمده ترین وظیفه نظام فکری نیز طراحی و برنامه ریزی برای زندگی است . -۳ طرح ها و برنامه های تهیه شده توسط نظـام فکـری ، مبنای اعمال و رفتارهای گوناگون را تشکیل می دهند . لذا برای تغییر الگوهای رفتاری طراحی شده ، باید نظـام فکـری تغییـر یابد و برای ایجاد تغییر در نظام فکری بایستی روحیات یا حساسیتهای افراد تغییر کند . در شکل گیری روحیـ ات افـراد عوامـل مختلفی دخالت دارند که مهمترین آنها عامل اختیار و اراده است که خود تابع و مت أثر از آرزوهای انساناست .. آرزوهای انـسان نیز در یک رابطه طولی دارای انسجام بوده ، در نهایت به یک آرزوی واحد منتهی می شود . لذا در یـک تقـسیم بنـدی کلـی ، تمامی آرزوهای ان سانها را می توان در دو گروه قرار داد . برای بعضی آرزوی اصلی ، دنیا و دنیا طلبی است ( یرید الدنیا ) و بـرای افراد گروه دوم ، طلب آخرت ، آرزو و یا طلب اصلی است ( یرید الاخره ) . در واقع این طلب یا آرزوی اصلی و اولیـه افـراد اسـت که باعث می شود جه ت گیری خاصی در نظام حساسیتها ایجاد شود و این جهت گیری خاص به عنوان یک فیلتر مانع ورود هر نوع کیفیتی به ذهن می شود . کیفیتهای پذیرفته در ذهن ، سازماندهی شده ، نظام فکری شکل می گیرد و نظـام فکـری نیـز طرح ها و نقشهای مناسب برای زندگی را ایجاد می کنند که مبنای اعمال و رفتار را تشکیل می دهند .
بحث و نتیجه گیری : نیروهای مسلح بواسطه ماهیت و م أموریتهای خود ، می بایست بیـشتر از سـایر سـازمانها بـه آمـادگی و سلامت پرسنل خود توجه داش ته باشد و زمینه ها یی که باعث کاهش این امور می شود را شناسا یی و به حد اقل ممکن برساند . از جمله این موارد بروز استرس به دلایل گوناگون است که با بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی ارتباط داشته و یا در ایجاد ، تحول و گسترش آنها نقش دارد . از آنجا که تنها با یاد خدا دلها آرامش و اطمینان می یابد ضروری است که مراکز ذی ربط در نیروهای مسلح با طراحی برنامه های مناسب و دائمی ، آرمان سازی کـرده ، افـراد را روز بـه روز بـه آرمانهـای صـحیح و الهـی نزدیک و نزدیکتر نمایند . بی تردید از این طریق همواره نه تنها آمادگی و سـلامت نیروهـا تـ أمین مـی شـود بلکـه روز بـه روز افزایش نیز خواهد یافت .