سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

همایون صفائی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

باتوجه به رخنمون نسبتا وسیع توده های نمک درایران ازجمله مسائل موجود درارتباط با این توده ها اجرای پروژه های راه سازی و عمرانی درمناطقی است که توده های نمک رخنمون دارند یکی ازنکاتی که می بایست دراجرای اینگونه پروژه ها موردتوجه قرارگیرد حرکات سریع الاستیکی است که درنمکها بطور روزانه رخ میدهد جهت بررسی دقیق این موضوع درمطالعه حاضر دیاپیرهای نمکی منطقه گرمسار انتخاب گردیده وحرکات افقی و قائم نقاط ثابتی که برروی این دیاپیرها نصب گردیده اند اندازه گیری شدند طی بیش ازسه سال با انجام چندین مرحله اندازه گیری برای اولین بار حرکات قائم روزانه ای همراه با حرکات افقی درتوده های نمک تشخیص داده شد باتوجه به بالا بودن میزان اینگونه حرکات توجه به آنها درپروژه های عمرانی ازاهمیت زیادی برخوردار است جهت اندازه گیری حرکات افقی و قائم نقاط ایجادشده برروی دیاپیرها طی فواصل زمانی یک تا نیم ساعته بدلیل عدم دسترسی سریع و اسان به آنها ازروش خاصی استفاده شده است بدین منظور دونقطه ثابت برروی دشت به عنوان دوسرخط پایه ایجادوموقعیت و فاصله آنها ازیکدیگر دقیقاتعیین شده است باا ندازه گیری زوایای افقی و قائم نقاط واقع برروی دیاپیرها ازدوسرخط پایه موقعیت این نقاط توسط دوربین تئودولیت مدل T20000S با دقت اندازه گیری زاویه تا یک دهم ثانیه مشخص شده است