سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان – گروه کشاورزی
رضا مدرس – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
یوسف مرادی – استادیار در گروه مطالعات استانداری اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مدیریت پایدار کشاورزی، مستلزم تحلیل ریسک وقوع خشکسالی است . روزهای بدون بارندگی، روزهایی که بارش در آنها برابر صفر است، به عنوان یکی از شاخصهای خشکسالی اهمیت زیادی در تحلیل ریسک و برنامهریزی مدیریت اثرات خشکسالی حائز اهمیت است . در این مطالعه سری زمانی حداکثر روزهای بدون بارش و تعداد سالانه دورههای بدون بارندگی در استان اصفهان به منظور تعیین روند تغییرات آنها با استفاده از آزمون من – کندال انتخاب گردید . ابتدا سریهای زمانی مورد مطالعه مورد آزمون همگنی قرار گرفتند . نتایج این آزمون حاکی از معنیدار بودن همگنی در سطح %۹۵ بود . نتایج آزمون روند نشان داد تنها ۲ ایستگاه دارای روند معنیدار کاهشی تعداد حداکثر سالانه روزهای بدون بارش در سطح معنی – داری %۵ هستند . نتایج این مطالعه همچنین نشان داد ۳ ایستگاه دارای روند افزایشی در تعداد دورههای بدون بارش و یک ایستگاه درارای روند کاهشی در تعداد دورههای بدون بارندگی هستند که در سطح ۵ و ۱ درصد معنیدار هستند . با توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید به منظور کاهش ریسک خطرپذیری ناشی از خشکسالی میبایست در برنامهریزی الگوی کشت در مناطقی که تغییرات اقلیمی روی داده اقدام لازم به منظور پایدارسازی زیستبوم صورت گیرد