سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مرید نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
محمد ابراهیم بنی حبیب – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دانشکده مهندسی کشاورزی، گرو
کیومرث ابراهیمی – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دانشکده مهندسی کشاورزی، گرو

چکیده:

در راستای ضرورت مطالعه انتقال آلودگی از آبهای زیر زمینی به آبهای سطحی و ردیابی آن در مسیر آبهای سط حی، معادله یک بعدی همرفت به روش عددی Upstream حل شد . ضمنا جهت کنترل عملکرد مدل عددی، مدل فیزیکی ساخته و شرایط آزمایشات انجام شده بعنوان شرایط ورودی مرزی در این مدل استفاده شد . مسئله بسیار مهم در این مدل های ع ددی، غلظت ردیاب در محل ورود به کانال است ( شرایط مرزی بالادست ). در این مقاله مدل عددیUpstreamبعنوان نمونه آورده شده است . در دو حالت جداگانه غلظت مرز بالادست در این مدل عددی با نمونه
برداری مستقیم از کانال و به روش محاسباتی قرار داده شد . نتایج نشان می دهد که در اندازه گیری انجام شده از کانال، نمونه از یک نقطه و قبل از اختلاط کامل ردیاب با آب سطحی برداشت شده است . این مسئله باعث شده تا غلظت نمونه برداشت شده نسبت به داده های اندازه گیری شده در طول مدل بسیار بالا باشد و نتایج صحیحی بدست نیاید . در حالت دوم مرز ب ا استفاده از معادله پیوستگی محاسبه شد . نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل عددی در این شرایط با داده های مدل فیزیکی در یک محدوده قرار گرفته اند . در واقع مقدار محاسباتی دقیق و بر اساس اختلاط غلظت ردیاب با آب سطحی صورت گرفته است . با مقایسه نتایج مدل فیزیکی و عد دی می توان نتیجه گیری کرد که هنگام خروج آلاینده از محیط متخلخل توزیع آن یکنواخت نگردیده و جریان آشفته کانال باعث می شود که این یکنواختی در ۱۰۰ سانتی متر اول حاصل شود