سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فریده پورسلیمانیان – رئیس گروه توسعه ف نآوری دفتر تحقیقات و توسعه ف نآوری وزارت نیرو

چکیده:

امروزه مدیریت های کارآمد و سیستماتیک نوآوری در جهان به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده ازطریق متبلور ساختن اید ه های نوین با قابلیت های دستیابی گوناگون مادی و معنوی (از قبیل علوم و فنون کاربردی در عصر جدید مجازی) شکل گرفته اند. از ای نرو نقش انکارناپذیر تدوین استراتژی های مناسب توسعه علم و فناوری و گسترش بسترها و زیرساخ تهای مختلف لازم فرهنگی، قانونی و غیرو بخوبی مشخص شده است. با توجه به اینکه مهمترین عامل برای تبدیل دانش به ثروت در حال حاضر وجود سرمایه های مغزی و منابع انسانی خلاق و نوآور شناخته شده است، بنابراین لازم است ایده پردازان، مخترعان و پژوهشگران منفرد و یا وابسته به مراکز علمی و تحقیقاتی که با صرف هزینه و زمان زیاد به اختراعات، نوآوری و دستاوردهای پژوهشی جدید دست پیدا کرد ه اند، از حقوق خاصی برخوردار باشند. چون در غیر اینصورت آنها انگیزه و تمایل خود را به ایفای نقش پیشگام در عرص ههای مختلف علم و فناوری از دست خواهند داد. در وزارت نیرو به تبع گستردگی فعالیت ها و نیاز مبرم تکنولوژیکی همواره به ارتقاء سطح تحقیقات کاربردی، تجاری سازی نتایج پژوهشی، توسعه فناوری و نوآوری اهمیت خاصی داده شده است. در این مقاله پس از تبیین ادبیات موضوع به تعیین نقش پراهمیت رعایت حقوق مالکیت معنوی به منظور شکوفاسازی ایده ها، تجاری سازی نتایج تحقیقات و توسعه نوآوری های تکنولوژیک در صنایع از طریق مطالعه موردی صنعت آب و برق ایران به اختصار پرداخته می شود. همچنین در خاتمه برخی راهکارها برای تسهیل و تسریع حل مسائل موجود جهت توسعه علم و فناوری در کشور از طریق ایجاد و توسعه بسترها و زیرساخت های ملی طی رویکردی سیستمی ارائه می گردد.