سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالکریم بهنیا – دانشیار دانشگاه شهید چمران
صمد امام قلی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
عطاءا… ساکبی – شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، مدیریت مطالعات کرخه، اهواز
عبدالمجید هنرجو – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

در اکثر تحقیقات هیدروژئولوژیک نقش ههای تراز سطح ایستابی آبخوان های آزاد یا سطح پیزومتری آبخوان های محصور و یا در مطالعات زهکشی شبکه های آبیاری نقشه تراز سطح ایستابی سفره اول آب تحت الارضی تهیه می گردد و اگر نقشه هایمذکور به طور صحیحی ترسیم شوند میتوانند ابزار مفیدی در مطالعات آبخوا نها و یا اهداف مورد نظر باشند. امروزه رسم منحنی های تراز در مطالعات آ ب های زیرزمینی به وسیله نرم افزارهای رایانه ای به صورت تنها روش رسم، مورداستفاده قرار می گیرد. در این پژوهش منحنی های هم عمق و هم تراز (هم پتانسیل) سفره اول آب تح تالارضی در تعدادی از شبکه های آبیاری خوزستا ن با استفاده از انواع روش های درو نیابی (کریجینگ، مثلث بندی با درون یابی خطی، روش توان معکوس فاصله و روش توابع شعاعی ) که در نر م افزارهای متداول امروزی تعبیه شده است رسم گردید و در نهایت نتایج اینرو شها با روش دستی مقایسه شد. وابستگی کامل به روش رسم منحنیها توسط رایانه، میتواند منجر به نتایج غلط شود. زیرا برنامه های رایانه ای قادر نیستند تفاسیری نظیر وجود مرزهای زمین شناسی، تغییر محیط متخلخل، تأثیر منابع آب سطحی یا اصول جریان آب زیرزمینی را که برای کارشناس آب زیرزمینی آشکار هستند تشخیص دهند بنابراین رسم منحنیهای تراز و یا تفسیر مجدد نقشه های رایانه ای توسط دست جزو بخشهای ضروری و تکمیل مطالعات هیدروژئولوژیک است.