سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لاله حقیقت – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، کارشناس

چکیده:

امروزه قدرت گرفتن شرکتهای تأمین کننده در سطح جهانی و جهانی شدن تولید به کمک شرکتهای تأمین کننده ، لزوم اهمیت دادن به مد یریت زنجیره تأمین (SCM) را بیش از پیش مـشخص مـی سـازد . چـرا کـه مز یتهـا ی رقابتی شرکتها به میزان توانا ئی شرکتهای تأمین کننده آنها بستگی دارد . زنجیره تأمین فرآ ینـد کامـل تهیـه کـالا و خدمات برای مصرف کننده نهائی است . برای ایجاد مزیت رقابت ی بهتر در عرصه اقتصاد آزاد امروز یکی از حلقه هائی که می تواند باعث کاهش هزینه ها و افزایش سود شود ، زنجیره تأمین کالا است . این علم که در ابتدا به شکل رابطه انباردار ی و حمل و نقل و کـاهش موجـود ی بـوده اسـت، بـا اضـافه شـدن مباحث مدیریت ساخت، تدارکات و سفارشات به مد یریت توز یع و هم چن ین به وجود آمدن مفهـوم لجـست یک، به شکل کنونی زنجیره تأمین درآمده است . در واقع قبل و بعد از لجست یک و در طو ل آن حضور داشـته و آن را در بر م ی گ یرد . البته نم ی توان زنج یره تأمین را تنها به صورت یک رابطه خطی و یک طرفه در نظر گرفت . بلکـه این زنجیره می تواند به صورت چرخشی یا دا یره وار باشد و جر یان کالا نیز می توانـد در جهـت عکـس اتفـاق بیفتد و یک جریان برگشتی را به وجود آورد . در این مقاله ضمن پرداختن به اهم یت و ضرورت مد یریت زنجیره تأمین و استراتژ ی هـا ی آن بـه عنـوان یک ضرورت انکار ناپذ یر ، بحث لجستیک معکوس مطرح می گردد . همچنین با نظر به ا ین که لجـست یک معکـوس نیاز مند اشتراک مساعی نزد یک تولید، بازار یابی، امورمالی، سیستم ها ی اطلاعاتی، منابع انسانی، مـشتر ی و غیـره برای جلوگیری از تضادها و برخوردها ی نا همگون در زنج یره تأمین است، به بحث جر یـ ان دو طرفـه مـد یریت زنجیره تأمین پرداخته می شود .