سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیداحمد حیدری یان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آبخیزداری

چکیده:

مدیریت پایدار منابع آب و خاک مستلزم ایجاد بسترهای مناسب براساس شرایط طبیعی اجتماعی و ویژگیهای ساختاراداری در ابعاد ملی استانی و محلی می باشد پیش نیاز تامینا ین بسترها اشنایی با اصول توسعه پایدار می باشد توسعه پایدار تنها با جایگزین سازی یا بازسازی منابع با مشارکت گسترده مردم و با ساماندهی یکپارچه و هماهنگ استحکام و تداوم مییابد تجربه همکارهای خودانگیخته محل یدرمدیریت منابع آب درکشور بسیار وجود داشته است از زمانیکه دستگاه دولت وکارگزاران دولتی جانشین ارباب وقدرت محلی شدند با کنار گذاشته شدن کارگزاران محلی و بها ندادن به نیروهای فعال منطقه بار سنگین پروژه های عمرانی بدوش دولت ها افتاد حاصل کار فرورفتن دولت در گرداب هزینه های فزاینده تضعیف برنامه های توسعه و معذوریت های اجرایی بودهاست. از اهداف این پروژه بهبود مطلوب و چشمگیر در زندگی جوامع محلی و معیشت آنها با توجه به بهره برداری پایدار از منابع اب و خاک دستیابی به الگوی مناسب برای مدیریت یکپارچه و مشارکت مددار منابع آب و خاک ارتقا توانمندی های کارشناسان و مدیران محلی و جوامع محلی درمدیریت و برنامه ریزی طرحهای توسعه منابع اب و خاک و توسعه ظرفیت های محلی برای سازمان دهی نظامهای کارامد تولید و بهره برداری از منابع آب و خاک بوده است.