مقاله ضرورت وجود برنامه آموزشي تخصصي در كارشناسي ارشد پرستاري از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: ضرورت وجود برنامه آموزشي تخصصي در كارشناسي ارشد پرستاري از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تخصصي
مقاله پرستار متخصص بالين
مقاله برنامه آموزشي
مقاله كارشناس ارشد پرستاري
مقاله هيات علمي
مقاله دانشكده پرستاري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزابيگي غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سالمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي اصل فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند مطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در كشور ما آموزش دوره هاي تخصصي پرستاري به صورت آكادميك در چند دانشكده و به صورت محدود وجود دارد. اين پژوهش براي تعيين ضرورت وجود دوره هاي آموزش تخصصي در مقطع كارشناسي ارشد و نوع برنامه آموزشي مورد نياز انجام شد.
روش ها: اين مطالعه، به صورت توصيفي – مقطعي، در سال۱۳۸۷ و در سطح دانشكده هاي پرستاري و مامايي كشور انجام شد. جامعه پژوهش اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي بودند كه به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند (n=300). پرسشنامه اي به دانشكدهاي پرستاري سراسر كشور ارسال و از اعضاي هيات علمي گروه هاي پرستاري خواسته شد پس از تكميل، آنها را به سازمان نظام پرستاري برگردانند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و تست آماري مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: هفتاد و شش و شش دهم درصد شركت كنندگان معتقد به عدم كارآيي دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد پرستاري در محيط هاي باليني بودند و ۹۲٫۷ دهم درصد آنان ارايه دوره هاي تخصصي باليني در مقطع كارشناسي ارشد را ضروري مي دانستند. از ديدگاه اين افراد، دلايل ايجاد اين دوره هاي تخصصي به ترتيب اولويت شامل: ارتقاي كيفيت خدمات، نياز روزافزون جامعه به تخصصي عمل كردن حرف پزشكي، ايجاد جايگاه شغلي مناسب براي پرستاران و كاهش هزينه هاي ارايه خدمات بهداشتي و درماني بود.
نتيجه گيري: دانش آموختگان كارشناسي ارشد در بالين كارآيي لازم را ندارند كه ضرورت بازنگري دوره هاي آموزشي مقطع كارشناسي ارشد را ايجاب مي كند. انجام مطالعات وسيع تر براي ارزيابي برنامه هاي آموزشي توصيه مي شود.