سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد صحافی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیستHSE دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.
مهناز نصرآبادی – استادیار،گروه مدیریت مدیریت محیط زیستHSE دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.
سعید گیوه چی – استادیار،گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
تمامی روشهای انالیز ریسک دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که به نظر می رسد ترکیب این روشها و اجرای آنها درسطوح مختلف یک مط العه انالیز ریسک بسیار منطقی تر باشد این موضوع را میتوان بانگاهی نوبه مدل پنیر سوئیسی تشریح و تبیین نمود به این صورت که اگرروشهای انالیز ریسک را همان لایه های حفاظتی درنظر بگیریم و خطرات راعدم شناسایی ریسک ها و نقاط ضعف روشهارا مسیر تبدیل ریسکهای شناسایی نشده به حادثه فرض کنیم بهترین راه کنترل ریسک ها به خصوص ریسکهای صنایع فرایندی ترکیب روشهای انالیز ریسک است به عبارتی تجمیع نقاط قوت و همپوشانی نقاط ضعف روشهای انالیز ریسک مسیرهای تبدیل خطرات عدم شناسایی ریسک ها به حوادث را محدود خواهد نمود دراین پژوهش سعی شده تا ابتدا روشهای پرکاربرد انالیز ریسک و درگام بعدی تعیین میزان یکپارچگی ایمنی درصنایع فرایندی همچون Bow Tie ،LOPA ،HAZOP و Risk Graph مختصرا را معرفی و سپس معایب و مزایای هرکدام تشریح شود نکته بسیارمهم اینکه اکثرتجهیزات ابزار دقیق استاندارد امروزه براساس استاندارد۶۱۵۱۱ IEC و ۶۱۵۰۸ IEC سفارش داده شده و مورداستفاده قرارمیگیرند این امر باعث بالا رفتن دقت محاسبات SIL و درنتیجه بهبود سطح ایمنی پالایشگا میشود پیشنهاد میشود درهنگام طراحی نام برندهای معتبر جهانی نیز جهت هرتجهیز اورده شود و سفارش قطعات به خصوص تجهیزات ابزار دقیق براساس استانداردهای یاد شده صورت پذیرد چرا که بطور مثال واحدشیرین سازی که جزو ترین های گازی محسوب میشود درمجاورت واحدهای نمزدایی و جداسازی اتان و متان قراردارد