سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد حاج رسولیها – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
غلامعلی معماری – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
غلامرضا اکبری – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

بالا بودن تعداد روستاها و شهرهای دارای مشکل تأمین آب، فرسودگی تأسیسات آب و دفع غیر بهداشتی فاضلاب، کافی نبودن اعتبارات و عدم امکان اجرا یا توسعه و بازسازی همزمان تأسیسات آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای نیازمند، یکسان نبدن سطح نیاز کلیه روستا و شهرهای ک شور به مطالعه ، احداث و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب، بالا بودن هزینه های مورد نیاز، لزوم انجام برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در سطح استانی و ملی برای حل مشکلات موجود در تقسیم عادلانه اعتبارات و ساماندهی به پروژه های آب و فاضلاب در حال مطالعه و اجرا ایجاب می کند که طبق یک مکانیسم علمی و عملی طرح نیاز سنجی و اولویت بندی شهرها و روستاهای کشور جهت انتخاب صحیح آنها برای مطالعه، اجرا و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب به اجرا در آید. این مقاله چگونگی اجرای این طرح را که در حال حاضر در مرحله اجرا توسط شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی با نظارت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد به تفکیک مناطق شهری و روستایی و تأسیسات آب و فاضلاب تشریح می کند. برای اولویت بندی روستاها و شهرهای کشور ا بتدا معیارهایی با وزن مشخص تعیین شد. سپس برای هر یک از معیارها، متناسب با وضعیت موجود شهرها و روستاهای کشور زیر معیارهایی با امتیاز مشخص تعریف شد. در نهایت جدول برآورد امتیاز معیارهای اولویت بندی شهرها و روستاها تهیه و جهت تکمیل همراه با پرسشنامه های جامع آب و فاضلاب و راهنماهای تکمیل پرسشنامه ها و شیوه اولویت بندی به شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور ارسال گردید که در حال حضر برنامه اولیت بندی در سطح کشور در حال اجرا است. این طرح توسط کمیته تدوین ضوابط و معیارهای اولویت بندی طرحهای آب و فاضلاب در شرکت مهندسی آب و فاضلاب با هماکری تعدادی از کارشناسان شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی تدوین و به مرحله اجرا در آمده است.